Shërbimet

  • Realizimi i projekteve në ndërtimin e Nënstacioneve të reja të tensionit të lartë 110kV, 220kV and 400kV,
  • Rehabilitimin i Nënstacioneve ekzistuese 35kV, 110kV, 220kV dhe 400kV,
  • Projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të ulët si: realizimi i instalimeve elektrike në objektet banesore,objektet industriale ,qendra sportive etj.
  • Projektimi ,ndërtimi dhe rehabilitimi i rrjetave të tensionit të ulët,
  • Projektimi dhe realizimi i projekteve të tensionit të mesëm deri në 35kV si:linjat nëntokësore ,largëpërçuesët,montimi i kthinave të tensionit të mesëm në Trafostacione etj.
  • Projektimi ,kompletimi si dhe montimi i Trafostacioneve 10(20)/0.4kV dhe 35/0.4kV deri 1600kVA.
  • Rehabilitimi i pajisjeve për shpenzime vetanake të Trafostacioneve ekzistuese,
  • Prodhimi i shtëpizave të Trafostacioneve distributive ,prodhimi i ormanëve të ndryshëm
  • Shqytime:testimi me tension të lartë deri në 80kV DC i izolimeve të linjave kabllore, kthinave si pajisjeve tjera ,testimi i sistemeve të tokëzimit si matja e rezistencës së tokëzimeve dhe matja e tensionit të hapit dhe prekjes ,shqyrtimi i qarqeve sekondare etj.